MER

Sommige projecten kunnen een dusdanige impact op het milieu hebben dat er uitgebreider aandacht aan moet worden besteed. Dit is geformaliseerd in de regeling voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.).

Wanneer?

Om een indruk te geven om welke soorten van activiteiten het gaat worden hieronder een aantal activiteiten genoemd.
 • infrastructuur
 • grootschalige woningbouw
 • waterstaat en waterhuishoudkundige projecten
 • recreatie en toerisme
 • landinrichtingsprojecten
 • afvalbe- en verwerking
 • energie en industrie
In de de regeling voor de milieu-effectrapportage is dit uitgewerkt.

Milieueffecten

Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de geplande activiteiten op het milieu. Het begrip milieu moet zeer ruim worden opgevat. Het gaat dan om de gevolgen voor mens, plant en dier (bijvoorbeeld geluidhinder, gezondheid, verkeersveiligheid, versnippering van natuur) en om gevolgen voor cultuurhistorie, archeologie en landschap. Daarnaast zullen ook, indien van toepassing voor het betreffende project, de verdroging van natuur, de vermesting, het verbruik van grondstoffen en energie of de kwaliteit van producten (de gevolgen voor een duurzame ontwikkeling) in de beschrijving moeten worden meegenomen.
De initiatiefnemer is vrij te bepalen welke andere gevolgen dan de milieugevolgen hij van zijn voornemen beschrijft en vergelijkt (bijvoorbeeld economische, sociale en ruimtelijke gevolgen).


Bij de onderlinge vergelijking van de alternatieven moet de initiatiefnemer zo objectief mogelijk zijn. Soms zijn de gevolgen voor de verschillende alternatieven niet vergelijkbaar. Toename van geluidhinder is moeilijk te vergelijken met een grotere aantasting van natuur. De initiatiefnemer zal zijn keuzes om de vergelijking mogelijk te maken, duidelijk moeten motiveren.
Bij de vergelijking blijkt pas werkelijk of het meest milieuvriendelijke alternatief, zoals dat is beschreven, het “beste scoort” op milieugebied. Deze gegevens kan de initiatiefnemer ook gebruiken om aan te geven waar en hoe hij zijn project wil gaan uitvoeren.

De gegevens die de initiatiefnemer in het rapport gebruikt moeten juist en controleerbaar zijn. Niet in alle gevallen is er voldoende kennis over bijvoorbeeld milieugevolgen op langere termijn of samenloop van diverse milieu-effecten. De initiatiefnemer moet deze zogenaamde leemten in kennis die relevant zijn voor de besluitvorming apart vermelden. Het bevoegd gezag kan hier rekening mee houden, bijvoorbeeld door bij de uitvoering van de activiteit aandacht te besteden aan de monitoring van milieugevolgen.

Besluitvorming

Zodra het onderzoek is afgerond liggen de feiten op tafel en kunnen er besluiten worden genomen over het plan. Bij de besluitvorming heeft het bevoegd gezag de wettelijke verplichting aan te geven welke rol het milieu-effectrapport heeft gespeeld in de totstandkoming van het besluit. Het besluit en de motivering zijn openbaar.

Verdere informatie:

Aandachtpunten bij projecten:

 • Is er sprake van MER-plicht?
 • Soms besluit nemen over MER-plicht
 • Welke milieueffecten onderzoeken?
 • Welke alternatieven voor het plan onderzoeken?
 • Compenserende maatregelen in beeld brengen
 • Gevolgen voor het plan aangeven

 

 

U kunt klikken op de onderstaande links voor verdere informatie:
o
Links
Interim en projecten
Geluid
Lucht
Verkeer
Veiligheid en risico's
Bodem
Wettelijke procedures
Digitalisering milieuinformatie
Beleid
Geluid
Milieuadvisering bestemmingsplannen
Milieuvergunningen
Digitalisering milieuinformatie
Bodem
Lucht
Externe veiligheid
Verkeer
Interim en projecten
Akoestisch onderzoek
Geluidsmetingen
Onderzoek en beleid
GIS
Milieu-informatiesystemen
Bodemadvisering
Beleid
Luchtkwaliteitsonderzoek
Geurhinder veehouderij
Beleid
Toetskaarten
Registratiebesluit
Onderzoek en beleid
Verkeerstelling
Monitoring
Akoestisch onderzoek
Verkeersmilieukaarten
Akoestisch onderzoek
Milieuvergunning
Advies
Second Opinion


«- Terug