Wettelijke procedures

Wat biedt WMA u?

Wij adviseren bij procedures zoals bestemmingsplannen, de omgevingsvergunning, de Wet geluidhinder en de MER in de vorm van:

  • Het uitvoeren van onderzoeken
  • Advies over de te nemen maatregelen
  • Behandelen van de aanvraag
  • Advies over de te volgen procedure

Wettelijke procedures

Om de doelstellingen van het milieubeleid te bereiken zijn talrijke wetten, regels, richtlijnen e.d. ontwikkeld en vastgelegd. Het is hierdoor een kunst geworden om bij het verwezenlijken van initiatieven deze procedures deskundig en efficiënt te doorlopen. Welke vergunning of wet ook wordt gevolgd, altijd zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Inzicht in de relevante milieueffecten
  • Mogelijke alternatieven of maatregelen om deze milieueffecten te verminderen of te voorkomen
  • Economische aspecten
  • Communicatie met belanghebbenden
  • Gevoeligheid van het gebied of de omgeving
  • Rechten en plichten

Dat milieu een belangrijk ingrediënt is geworden bij planontwikkeling is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. Het in beeld brengen van de plannen, de mogelijke milieubelasting hiervan en de ontwikkeling van alternatieven en maatregelen om milieubelasting te voorkomen of te beperken vormt een belangrijk ingrediënt voor de besluitvorming. Zowel voor de initiatiefnemer, het bevoegd gezag als de belanghebbenden.

In het proces tot besluitvorming moet hierover gecommuniceerd worden zodat uitgangspunten helder zijn. Mogelijkheid tot inspraak vormt hiervan een onderdeel. Zodra er duidelijkheid is ontstaan over de milieueffecten en de mogelijke maatregelen kan het plan concreet worden uitgewerkt. De rechten en plichten worden vastgelegd in het bestemmingsplan en vergunningen. Hierdoor weten de initiatiefnemer, de bewoners uit de omgeving en eventuele andere belanghebbenden waar ze aan toe zijn.Verder