Advies en second opinion

  • Locatieonderzoek
  • Dossieronderzoek
  • Inschatting effecten via metingen en berekeningen
  • Interpretatie en beoordeling uitgevoerde onderzoeken
Kennis van de omgeving en van de milieugevolgen zijn onontbeerlijk om plannen op een juiste manier in haar omgeving in te passen. WMA kan u helpen op de hieronder staande vakgebieden:
- Geluidhinder
- Effecten van verkeer
- Veiligheid en risico's