Milieuvergunningen

Wat biedt WMA u?

  • Verzorgen van de aanvraag
  • Behandelen van de aanvraag
  • Geven van advies over de te volgen procedure
  • Het uitvoeren van deelonderzoeken

Om de doelstellingen van het milieubeleid te bereiken zijn talrijke wetten, regels, richtlijnen e.d. ontwikkeld en vastgelegd. Het is hierdoor een kunst geworden om bij het verwezenlijken van initiatieven deze procedures deskundig en efficiënt te doorlopen. Altijd zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Inzicht in de relevante milieueffecten
  • Mogelijke alternatieven of maatregelen om deze milieueffecten te verminderen of te voorkomen
  • Economische haalbaarheid van maatregelen
  • Communicatie met belanghebbenden
  • Gevoeligheid van het gebied of de omgeving
  • Rechten en plichten

Milieu is een belangrijk aspect bij planontwikkeling. Het in beeld brengen van de milieueffecten, de ontwikkeling van alternatieven en de maatregelen vormen een belangrijk ingrediënt voor de besluitvorming; zowel voor de initiatiefnemer, het bevoegd gezag als de belanghebbenden.

In het proces tot besluitvorming moet hierover worden gecommuniceerd zodat uitgangspunten helder zijn. Mogelijkheid tot inspraak vormt hiervan een onderdeel. Zodra er duidelijkheid is ontstaan over de milieueffecten en de mogelijke maatregelen kan het plan concreet worden uitgewerkt. De rechten en plichten worden vastgelegd in het bestemmingsplan en vergunningen. Hierdoor weten de initiatiefnemer, de bewoners uit de omgeving en eventuele andere belanghebbenden waar ze aan toe zijn.

rijfsinfo
Links
Interim en projecten
Geluid
Lucht
Verkeer
Veiligheid en risico's
Bodem
Wettelijke procedures
Digitalisering milieuinformatie
Beleid
Geluid
Milieuadvisering bestemmingsplannen
Milieuvergunningen
Digitalisering milieuinformatie
Bodem
Lucht
Externe veiligheid
Verkeer
Interim en projecten
Akoestisch onderzoek
Geluidsmetingen
Onderzoek en beleid
GIS
Milieu-informatiesystemen
Bodemadvisering
Beleid
Luchtkwaliteitsonderzoek
Geurhinder veehouderij
Beleid
Toetskaarten
Registratiebesluit
Onderzoek en beleid
Verkeerstelling
Monitoring
Akoestisch onderzoek
Verkeersmilieukaarten
Akoestisch onderzoek
Milieuvergunning
Advies
Second Opinion