Geluid

Akoestisch onderzoek

Nieuwe activiteiten zijn niet altijd geruisloos en geluid heeft effect op de leefomgeving. Door hier zorgvuldig mee om te gaan, kunnen problemen voor de initiatiefnemer en omwonenden worden voorkomen. In nieuwe situaties is het vooraf in kaart brengen van de geluidsbelasting en de mogelijkheden om die te beperken een belangrijke steun voor een goed ontwerp. Of het nu gaat om infrastructuur of bedrijfslawaai, WMA kan de geluidsbelasting van geplande ingrepen voorspellen en de uitkomsten voor u interpreteren en toetsen aan wettelijke normen en procedures. WMA gebruikt hiervoor het softwareprogramma Geomilieu. 

 

Verkeers- en spoorweglawaai

WMA kan akoestisch onderzoek uitvoeren naar de geluidsbelasting langs verkeers- en spoorwegen.

WMA heeft ruime ervaring met projecten geluid sanering wegverkeerslawaai en geluid sanering spoorweglawaai. Voor diverse gemeenten hebben wij het proces van voorbereiding tot en met uitvoering en oplevering begeleid en uitgevoerd.

 

Geluidsmetingen

In bestaande situaties kan de geluidsbelasting ook worden gemeten. Is het geluidsniveau daadwerkelijk zo hoog of laag als voorspeld is met berekeningsmodellen? Verder dient ook gemeten te worden voor de bepaling van het zogenaamde referentieniveau van het omgevingslawaai (L95). Dit speelt een rol bij de normstelling. WMA kan de benodigde metingen voor u uitvoeren.


 

Lokaal geluidsbeleid

Geluid is een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefomgeving. Gemeenten kunnen hun ambities vastleggen in een gemeentelijke geluidsnota. Voordelen hiervan zijn dat het overheidsgeld efficiënter kan worden ingezet en dat het beleid beter gericht is op de lokale situatie. Voor de gemeente fungeert het geluidsbeleid als toetsingskader voor het vaststellen van ruimtelijke plannen en maken van plannen met akoestische gevolgen zoals verkeersplannen en het verlenen van milieuvergunningen. Voor burgers en bedrijven geeft het geluidsbeleid inzicht in de ambities van de gemeente en welke geluidskwaliteit in welk gebied wordt nagestreefd. Hiermee wordt een stuk duidelijkheid gegeven.


Hulp bij (dreigende) overlast

Als er een geluidhinderprobleem is en u wilt hierbij ondersteuning kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u helpen met het vinden van een oplossing.

 

Langdurige onbemande geluidmetingen

De meetapparatuur zal dan gedurende een af te spreken periode bij u worden geplaatst. Gedurende deze periode zal het geluidsniveau continue worden gemeten. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen waardoor achteraf uitgelezen kan worden hoe het verloop van het geluid gedurende de hele periode is geweest. Met behulp van de 'sound recording' optie van onze B&K-geluidsmeter wordt het gemeten geluid tevens opgenomen. Hierdoor kan achteraf zowel gezien als beluisterd worden welke activiteiten welk geluidsniveau tot gevolg heeft. Het voordeel van een langdurige geluidmeting is dat zowel het geluidsniveau als de tijdsduur door middel van meting wordt vastgesteld over een langere periode.